Stand van zaken Scandinavische havens

Stand van zaken Scandinavische havens

23-01-2020

Wat is de stand van zaken in de Scandinavische havens na de bijeenkomst op 12 november 2019? De Infracommissie van Bedrijvenvereniging Zuidoost informeert de betrokken ondernemers en overige belanghebbenden graag.

Inventarisatie

Tijdens de sessie  op 12 november is een inventarisatie gemaakt van de wensen en toekomst van de Scandinavische Havens. De sessie werd georganiseerd door de Bedrijvenvereniging ZO in samenwerking met de gemeente Groningen.

Komende tien jaar

Als begeleiding voor dit traject is extern adviseur Frans Beune aangesteld. Aan het einde van deze sessie is een lijst opgesteld van mogelijke aanpassingen en uitstraling in het gebied voor de komende 10 jaar.

De afspraak is gemaakt om in 2020 verder te gaan met de exacte invulling van het gebied, waarbij zowel gekeken wordt naar de openbare ruimte, de uitstraling en herkenbaarheid van de bedrijven. Wij zullen de belanghebbende ondernemers uitnodigen voor een nieuwe bijeenkomst, zodra bij de gemeente bekend is wie de projectleider zal gaan worden. 

Projectvoorstel investeren

Na de sessie van 12 november is met Frans Beune en met medewerkers van de gemeente gesproken over het vervolg. Op basis van de ontvangen input van de ondernemers bereidt de gemeente een projectvoorstel voor om te investeren in de openbare ruimte op de landtongen van de Scandinavische Havens en voor een structurele maatregel voor het kruispunt Bornholmstraat/Kotkastraat. Er is voor de Scandinavië havens in totaal bij de gemeente een budget beschikbaar van €300.000,-. De maatregelen voor het kruispunt Bornholmstraat/Kotkastraat vallen hierbuiten.

Als bedrijvenvereniging ZO dragen wij tevens bij met een eigen investering van circa €50.000,- voor het gebied. Daarnaast rekenen we erop dat ondernemers/eigenaren bereid zijn om te investeren in de uitstraling en herkenbaarheid van panden en terreinen.

Noorden van Sontbrug

Voor het gebied ten noorden van de Sontbrug, het terrein met de bedrijven van Ritsema en Grondstoffen Noord Nederland, worden de plannen voor herontwikkeling de komende jaren al gemaakt. Dit deel is veel eerder aan de beurt omdat dit terrein onderdeel is van Deelgebied I van de Eemskanaalzone en daarvoor geldt een andere planning. ZO zal hierover direct contact onderhouden met de gemeente. Voor het overige gedeelte van de Scandinavische Havens (tussen de Sontbrug en de Ring Zuid) wordt door de gemeente een projectleider aangewezen. De verwachting is dat deze persoon begin 2020 aan de slag kan gaan. Bedrijvenvereniging ZO zal aangesloten blijven om de voortgang en vertegenwoordiging van de leden te waarborgen.

Vragen?

Zodra er meer duidelijkheid is over de invulling en vervolgstappen, zullen we dit spoedig delen. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Nico Borgman van ZO (nico@bedrijvenvereniging-zo.nl).

Schrijf je in voor de nieuwsbrief