Ontwikkelingen Kotkastraat

Ontwikkelingen Kotkastraat

24-06-2019

Graag informeert de Infracommissie van ZO je over ontwikkelingen bij de Kotkastraat. Hier gaat de gemeente namelijk binnen nu en 3 weken de voorrangssituatie ter hoogte van de fietsoversteek in de Kotkastraat aanpassen.

Aanpassing fietsoversteek Kotkastraat op korte termijn

De gemeente Groningen gaat binnen nu en 3 weken de voorrangssituatie ter hoogte van de fietsoversteek in de Kotkastraat aanpassen. Op dit moment hebben fietsers voorrang. Dit wordt echter binnenkort gewijzigd, zodat fietsers geen voorrang meer hebben. De gemeente heeft dit middels een verkeersbesluit gepubliceerd en ondertussen een akkoord ontvangen van de verkeerspolitie. Doordat er veel ongevallen gebeuren en er op korte termijn naar een oplossing moest worden gezocht, is gekozen voor deze maatregel. Weliswaar moeten volgens de richtlijnen de fietsers op dit kruispunt voorrang te krijgen, maar vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen is besloten de voorrangssituatie hier te wijzigen.

De maatregelen bestaan uit het weghalen van het rode vlak en alle voorrangstekens, zowel markering als bebording, aan te passen in een situatie waarbij het autoverkeer voorrang heeft op overstekende fietsers. De maatregel is niet de meest ideale oplossing, maar een preventieve maatregel om daarmee ongevallen te voorkomen.

Verkeerssituatie Kotkastraat op langere termijn

Ondertussen wil de gemeente Groningen nadenken over een langere termijnoplossing voor het kruispunt Bornholmstraat – Kotkastraat. Door de ontwikkelingen op het Sontplein (meer winkels) en de nieuwe verkeerscirculatie, zal de verkeersdrukte op de Kotkastraat de komende jaren verder toenemen. Hierdoor komen de verkeersveiligheid, maar ook de doorstroming in het gedrang. Een meer structurelere oplossing is op dit punt noodzakelijk. De gemeente wil dit graag samen met ZO en de ondernemers van de Scandinavische Havens bespreken en gezamenlijk nadenken over mogelijke oplossingen. Daarbij hebben zowel Bedrijvenvereniging Zuidoost als de gemeente middelen ter beschikking gesteld voor het onderzoek hierna. De wens van de gemeente is om reeds een concreet voorstel paraat te hebben voor de begroting in november 2019.  

Toelichting in bijeenkomst

Op dit moment wordt door bureau Witteveen + Bos een voorverkenning gedaan naar mogelijke oplossingen die de verkeersveiligheid en doorstroming ten goede komen. De voorverkenning zal vervolgens aan de ondernemers van de Scandinavische Havens worden voorgelegd met een toelichting. Hiervoor zal direct na de zomervakantie een sessie worden belegd. Een uitnodiging hiervoor volgt. Wellicht dat de sessie gecombineerd zal worden met een vervolgsessie van afgelopen donderdag 13 juni, aangezien de maatregelen rondom de Kotkastraat een verbetering van de openbare ruimte is, tevens onderdeel van de Scandinavische Havens.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief