Ontwikkeling Scandinavische Havens

Ontwikkeling Scandinavische Havens

15-12-2022

Beste leden van Zuidoost,

Zoals bekend zijn we al tijden met de gemeente in gesprek over de toekomst van de Scandinavische havens, verkeersveiligheid Bornholmstraat en ontwikkelingen Meerstad.

De gemeente verwacht dat het ontwikkelplan Scandinavische havens in het voorjaar in concept gereed is.

In onderstaand bericht van de Gemeente de contouren van de planvorming. Wordt vervolgd.

Ontwikkeling Scandinavische Havens
Groningen zal de komende jaren flink blijven groeien in aantal inwoners en banen. Om ruimte te geven aan deze groei zijn langs de waterwegen van de stad ontwikkelzones aangewezen. Een van deze ontwikkelzones is de Eemskanaalzone, dat is het gebied tussen de Oosterhaven en Meerstad.

Eemskanaalzone
De Eemskanaalzone bestaat uit vier deelgebieden:

  1. Stadshavens gelegen tussen het Damsterdiep en de Sontweg
  2. Scandinavische Havens
  3. Bedrijventerrein Driebond
  4. Nieuw woonwerkgebied gelegen tussen de Ring Oost en de Hoofdweg bij Meerstad

De deelgebieden 1 en 4 zijn reeds in ontwikkeling genomen. (zie afbeelding)

Stadshavens
In Stadshavens worden de komende jaren 3.300 woningen en 33.000 m2 aan bedrijfsruimten en voorzieningen gerealiseerd. Voor Stadshavens zullen komend voorjaar de planologische procedures voor het omgevingsplan en het Milieueffectrapport starten. Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen waaronder de bedrijvenvereniging Zuidoost zullen hierover door het projectbureau Stadshavens BV geïnformeerd worden.

Meerstad
Deelgebied 4 van de Eemskanaalzone is onderdeel van de Agenda van de Toekomst voor Meerstad. Deze agenda laat het wensbeeld voor Meerstad in 2050 zien en is tot stand gekomen na een intensief participatieproces waar ook de bedrijvenvereniging Zuidoost aan deelgenomen heeft. In het wensbeeld zijn twee locaties opgenomen waar ruimte is voor een nieuw bedrijvenpark. De verbinding van het plangebied Meerstad met de stad Groningen is een belangrijk thema in de ontwikkeling van de Eemskanaalzone. De Agenda van de Toekomst is onlangs door de gemeenteraad van Groningen en Midden-Groningen vastgesteld en zal nu verder uitgewerkt worden. Voor meer informatie over de agenda en de vervolgstappen wordt verwezen naar https://toekomstmeerstad.eu/

Scandinavische Havens
Het volgende deelgebied van de Eemskanaalzone dat in ontwikkeling genomen wordt is Scandinavische Havens. Hiervoor stelt de gemeente op dit moment een ontwikkelplan op.

Een belangrijk doel van dit ontwikkelplan is het verbeteren van de verkeersveiligheid op verschillende kruispunten in het gebied. De bedrijvenvereniging Zuidoost heeft hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd bij de gemeente Groningen. Het gaat hoofdzakelijk om de aansluiting van het Sontplein op de Sontweg en de aansluiting van de Kotkastraat op de Bornholmstraat. Op dat laatste kruispunt zijn tijdelijk maatregelen getroffen waardoor het aantal ongevallen minder geworden is. Maar willen we dat deze dalende lijn zich doorzet dan zijn permanent aanpassingen aan de infrastructuur nodig waar in het ontwikkelplan voor de Scandinavische Havens voorstellen voor worden gedaan.

Om te zorgen dat de voorgestelde aanpassingen aan de infrastructuur toekomstbestendig zijn, moet de gemeente een beeld hebben van de ontwikkelmogelijkheden van de Scandinavische Havens. De uitdaging is om de werkfunctie in het gebied duurzaam in stand te houden terwijl in de omgeving gebieden zoals Stadshavens en Meerstad verkleuren naar een gemengd woonwerkgebied. Daarom worden in het ontwikkelplan voor de Scandinavische Havens de mogelijkheden verkend om het gebied te intensiveren en functies te mengen. Het belang van de watergebonden bedrijvigheid in het gebied wordt hierin nadrukkelijk meegenomen. Verder zal er in het ontwikkelplan aandacht zijn voor functies zoals broedplaatsen en bedrijfsverzamelgebouwen voor creatieve ondernemers, ambachtslieden en kunstenaars. Met het ontwikkelplan laat de gemeente dus zien welke bedrijvigheid zij wil behouden in de Scandinavische Havens en aan welke initiatieven van grondeigenaren en ondernemers zij in de toekomst medewerking wil verlenen.

De gemeente verwacht dat het ontwikkelplan voor de Scandinavische Havens in het voorjaar van 2023 in concept gereed is waarna iedereen de mogelijkheid krijgt om hierop te reageren. Mocht daar aanleiding voor zijn, dan wordt het ontwikkelplan aangepast voordat het definitief vastgesteld wordt door het college van burgemeester en wethouders.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de gemeente, de heer De Groot, accountmanager Economische Zaken, te bereiken via hemmo.de.groot@groningen.nl of via telefoonnummer 06 502 603 34 en de heer Melchert van het Havenwezen te bereiken via arjen.melchert@groningen.nl of via telefoonnummer 06 2189 2244. Zij zijn de contactpersonen.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief