Meeting over Onderzoek ‘Waarde van watergebonden bedrijvigheid in Groningen’ naar de Scandinavische Havens

Meeting over Onderzoek ‘Waarde van watergebonden bedrijvigheid in Groningen’ naar de Scandinavische Havens

17-06-2019

De onrust bij ondernemers in de Scandinavische Havens blijft groot, maar het vooruitzicht dat dit bedrijvengebied de komende 10 jaar zijn huidige functie behoudt, geeft in elk geval wat lucht. Zo bleek tijdens de informatiebijeenkomst die ZO op donderdag 13 juni organiseerde voor de ondernemers in het gebied. De onrust gaat onder meer in hoeverre wonen in dit gebied gecombineerd kan worden met de bedrijven, over wat de gemeente verstaat onder ‘economisch versterken’ en over de positie die de Hunzehaven en de Deense Haven innemen in gemeentelijke plannen. Dit en meer zijn onderwerp van het gesprek met de gemeente over de gewenste toekomst van dit bijzondere stukje stad aan het Eemskanaal en Winschoterdiep. 

Belangrijke basis voor dit gesprek zijn de bevindingen in het rapport ‘Waarde van watergebonden bedrijvigheid in Groningen’, dat onderzoeksbureau Ecorys heeft opgesteld in opdracht van Bedrijvenvereniging Zuidoost en de gemeente en waarin de toegevoegde waarde van de havens voor de stad geïnventariseerd is.

Stad aan het Water

De conceptversie van dit rapport is besproken met een groot aantal ondernemers uit de havens en met vertegenwoordigers van de gemeente. Daarbij is ook de aanleiding voor het opstellen van dit rapport besproken, namelijk de gemeentelijke visie Stad aan het Water waar de toekomst van de Eemskanaalzone deel van uitmaakt. Vertegenwoordigers van de gemeente gaven een overzicht in vogelvlucht van die visie. Heel in het kort komt dit erop neer dat het havengebied ruimte moet bieden voor wonen en een mix van wonen en werken, in een aantrekkelijke omgeving. Bedrijvenvereniging Zuidoost stelde vast dat voor een dergelijke politieke keuze een goede onderbouwing nodig is: door het vaststellen van de economische waarde van de water- en kadegebonden bedrijvigheid kan de politiek in een later stadium een afgewogen keuze maken over de gewenste functie van dit gebied.

Voortschrijdend inzicht

Sinds de vaststelling van deze visie door de gemeenteraad, in 2018, is er sprake van voortschrijdend inzicht, zo bleek. Niet alles op de ene kaart van woningbouw zetten, maar ook goede werklocaties behouden en versterken is zo’n inzicht, dat ook door het huidige college onderschreven wordt. Een ander inzicht is duidelijke keuzes maken waar de woonopgave de komende 20 jaar geconcentreerd wordt. Die keuze bestaat uit het voormalige Suikerunieterrein en het noordelijke deel van de Eemskanaalzone. Voor de Scandinavische Havens aan het Winschoterdiep geldt dat er minimaal de komende 10 jaar geen woningbouw gaat plaatsvinden, zo zal het advies aan het college gaan luiden.

Hunzehaven en Deense Haven onlosmakelijk verbonden met de rest van de havens

Dit leverde gelijk gespreksstof op, want uit de schetsen blijkt dat de Hunzehaven en de Deense Haven qua deelgebied gerekend worden tot hetzelfde gebied als waar de woningbouw zich gaat concentreren. Deze havens horen onlosmakelijk bij de rest van de Scandinavische Havens, zo was de nadrukkelijke boodschap van de aanwezige ondernemers.

Vooral maatschappelijk belang

Ecorys heeft de waterge- en -verbonden bedrijvigheid in kaart gebracht en komt tot 24 bedrijven in dit gebied van 10 hectare met ruim 200 werkzame personen. Uniek is de voorziening voor op- en overslag voor grondstoffen en met name ook voor brugdelen van Rusthoven. Vooral vanwege het diepe water biedt dit hier kansen waar in de omgeving geen alternatieven voorhanden zijn. Voor de zogenoemde nautische bedrijven geldt dat hun economische waarde minder groot is, maar dat het hierbij vooral gaat om hun maatschappelijk belang voor de stad. Sleepdiensten, onderhoud van woonschepen en de bruine vloot, jachtbouw en meer: het zijn voorzieningen waar in de stad behoefte aan is en waar de bedrijven in de Scandinavische Havens in voorzien.

Na de zomer nieuwe bijeenkomst

De bevindingen van Ecorys roepen veel reacties op bij de ondernemers en leveren dus voldoende gespreksstof op voor het vervolgtraject. Reacties als hier moeten we dus zuinig op zijn, de bedrijvigheid kent een stabiele vraag, dus bij functieverschuiving dienen alternatieven geboden te worden en ook de vraag wat de gemeente verstaat onder investeringen van ondernemers voor het economisch versterken van dit gebied minimaal de komende 10 jaar. Daarnaast blijft voor veel ondernemers de vraag hoe werken en wonen hier gecombineerd zouden kunnen worden met het oog op geluidsnormen; anderen maken zich daar wat minder zorgen over.

De bijeenkomst en het onderzoek hebben in elk geval objectieve feiten en inzichten opgeleverd waarmee de ondernemers en ZO samen met de gemeente het vervolgtraject ingaan. Want, zo stelde dagvoorzitter en ZO-bestuurslid Harry Bouma terecht vast, dit is een visiedocument waar we met alle ondernemers en de gemeente aan gaan werken om te zorgen dat ondernemers perspectief en toekomst hebben.

Na de zomer is er een vervolgbijeenkomst. Het rapport wordt nog op punten aangepast en aangevuld, en is binnenkort voor een ieder te lezen op onze website.

Bron artikel en foto: groc.nl

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Actueel

Contact