Interesse, scepsis en zorgen rond mogelijke windturbines op Westpoort en Roodehaan

Interesse, scepsis en zorgen rond mogelijke windturbines op Westpoort en Roodehaan

19-02-2020

Neutraal positief, sceptisch, faliekant tegen en zorgen over overlast, alle mogelijke meningen over windmolens zijn vertegenwoordigd bij ondernemers en omwonenden op Westpoort en Roodehaan op de vraag of er windturbines geplaatst kunnen worden op deze bedrijventerreinen. Dit bleek tijdens de informatiebijeenkomst die ZO mede organiseerde op 12 februari. Lees hier het verslag dat de GROC over deze bijeenkomst publiceerde.

Verkenning

De gemeente voert een verkenning uit naar de mogelijkheden voor plaatsing van windturbines, in samenwerking met Grunneger Power en de Natuur & Milieu Federatie Groningen. Met nadruk geldt dat het hier gaat om een verkenning: er is geen bouwplan, er ligt geen vergunning, het is het in kaart brengen van mogelijkheden, voors en tegens en van de mening van de direct betrokkenen, zo stelt Alfred Hamstra namens de gemeente, tijdens de informatiebijeenkomst van bedrijvenvereniging Zuidoost in Noorderpoort Euroborg voor ondernemers in de directe omgeving van de potentiële locaties.

De verkenning is in oktober vorig jaar van start gegaan. Omwonenden in de directe nabijheid zijn bezocht, per brief geïnformeerd en bevraagd met een enquête, wat heeft geleid tot een soort nulmeting over ‘wat vinden jullie van windenergie’.  Deze draagvlakpeiling gaf heel in het kort op Roodehaan en omgeving als resultaat dat 80% ‘onder geen beding windenergie’ wil op die locatie, maar wel actief mee wil praten als lid van de klankbordgroep. Het beeld op Westpoort was anders: minder weerstand, meer waarde hechten aan in hoeverre men kan profiteren en ook minder actief waar het gaat om deelname aan werk- of klankbordgroep.

Onderzoeken en peiling door Decisio

Onderdeel van de verkenning zijn ook diverse onderzoeken door onder meer de RUG naar objectieve gegevens, zoals hoeveel geluid voegen de windmolens toe aan het bestaande geluid van bijvoorbeeld bedrijven, wegen en het spoor; tot waar reikt de slagschaduw van de turbines met hun rotorbladen – verrassend ver zo blijkt! – en de regels die leiden tot een maximale hoogte van 135 m cq 150 m en daarmee tot een maximaal vermogen van 2 en 4 MW.

Onderzoeksbureau Decisio heeft de opdracht in kaart te brengen wat de kansen en bedreigingen zijn van windturbines op de economische potentie van Roodehaan en Westpoort. Deskresearch wijst uit dat hierover weinig informatie voorhanden is. De komende tijd voert het bureau gesprekken met ondernemers op deze bedrijventerreinen, maar uit een voorlopige inventarisatie blijkt dat er vooral veel onzekerheid heerst bij betrokkenen, over geluid, eventuele hindernissen voor uitbreiding en veiligheid.

‘Postzegelbeleid’ en ‘op zee’

Een rondje langs de aanwezige ondernemers op de informatiebijeenkomst toont dat er vooral discussie ontstaat over het rendement, zeker ook in verhouding tot de overlast voor de omgeving. Dat geldt zeker voor ondernemers die ook op die locatie wonen. Plekken zo dicht bij een stad lenen zich niet voor windturbines, viel te horen. Bovendien gaat het om betrekkelijk kleine turbines, die weliswaar in vergelijking met zonnepanelen veel stroom leveren (1 windturbine van 3MW levert 9 miljoen kWh per jaar, goed voor zo’n 2.000 huishoudens, waarvoor je 10 tot 12 ha aan zonnepanelen nodig zou hebben), maar door een deel van de aanwezigen toch tot klein bier gerekend worden. Postzegelbeleid, zo verwoordde een van hen dit: windenergie heeft alleen zin met grote parken en niet op land waar mensen wonen maar op zee.

De levendige discussie laat zien dat er een positieve houding is wat betreft duurzame energiebronnen, dat de noodzaak voor hernieuwbare bronnen vrijwel unaniem wordt onderschreven, dat ondernemers hierin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid erkennen, maar ook dat de nadelen niet onderschat moeten worden en dat er tijd genoeg genomen moet worden om tot wijze besluiten te komen die het gewenste resultaat opleveren.

Aanleiding

De gemeente Groningen heeft de ambitie uitgesproken om in 2035 CO2 neutraal te zijn. Deze ambitie is al in 2011 vastgesteld door de gemeenteraad en sindsdien omgezet en gevisualiseerd in de Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035. 

Eén van de doelen is om in 2035 meer dan 36 MWp opgesteld vermogen aan wind op land in de gemeente te hebben. Om dit te concretiseren heeft de gemeente twee bedrijvenlocaties aangewezen waar inzet van windenergie wellicht mogelijk is. Dit zijn de bedrijvenlocaties Westpoort en Roodehaan. Op dit moment heeft de provincie overigens drie locaties aangewezen voor windenergie, Eemshaven, Delfzijl en langs de N33, dus daar horen deze Groningse terreinen (nog) niet bij. De verkenning wordt rond de zomer aangeboden aan de raad.

Bron artikel en afbeelding: groc.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief