Dertig ondernemers enthousiast over datagestuurd rioolbeheer op Euvelgunne

Dertig ondernemers enthousiast over datagestuurd rioolbeheer op Euvelgunne

06-07-2018

Ruim 30 bedrijven op bedrijventerrein Euvelgunne onderzoeken de mogelijkheden om hun regenwaterafvoer los te koppelen van de riolering en op te vangen op eigen terrein. Dat bleek tijdens de informatiebijeenkomst die ZO organiseerde op 28 juni 2018. Door de loskoppeling moet voorkomen worden dat bij hevige regenval straten op Euvelgunne blank komen te staan. Ook onderzoekt een aantal bedrijven of het mogelijk is het regenwater te gebruiken, bijvoorbeeld voor koeling van platte daken. De gemeente heeft geld beschikbaar om bij te dragen in de kosten.

Deze proef maakt deel uit van de showcase voor een klimaatbestendig Euvelgunne. Tijdens een informatiebijeenkomst bij Dennis Cooking Place zijn de ondernemers bijgepraat over het verdere vervolg van dit bijzondere proefproject.

Het proefproject op een deel van Euvelgunne, ruwweg het gebied tussen het Winschoterdiep, de Hunze en de oude A7, is een initiatief van de gemeente Groningen en ZO, en wordt gefinancierd door de gemeente, bedrijvenvereniging Zuidoost, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Regio Groningen Assen. Euvelgunne is een typisch bedrijventerrein uit de jaren ’70, ’80, met veel verhard oppervlak, vrij dichte bebouwing met bedrijven en een gemengd rioolstelsel: afvalwater en regenwater wordt via dezelfde rioleringsbuizen afgevoerd. Bij extreme regenval kan de riolering het aanbod niet aan, wat leidt tot straten op Euvelgunne die blank staan en de noodzaak om het overtollige rioolwater over te storten. Deels gebeurt die overstort via het Winschoterdiep, maar ook in vijvers in de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk. In dit proefproject worden beide problemen aangepakt: wateroverlast voorkomen door het aanbod te verminderen en schoon afvalwater direct storten op het Winschoterdiep. Voor de ondernemers op het bedrijventerrein is vooral het voorkomen van wateroverlast hun eerste zorg.

Geld beschikbaar voor subsidie afkoppelen en hergebruiken

De afgelopen maanden heeft SWECO gesprekken gevoerd met bedrijven om de belangstelling te peilen voor het afkoppelen van hun regenwaterafvoer. Met 33 bedrijven worden nu de concrete mogelijkheden in kaart gebracht voor die specifieke bedrijven, met de kosten die dat met zich meebrengt. De gemeente stelt gelden beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten die bedrijven moeten maken. Die gelden zijn in feite de besparing op een eventuele aanleg van een nieuwe gescheiden riolering. Anne Helbig van de gemeente: “In een globaal rekenvoorbeeld zou de eigen bijdrage voor bedrijven bij een investering van 18.000 euro ongeveer 2.000 tot 3.000 euro zijn. Daarnaast zijn er combinaties mogelijk met bestaande subsidieregelingen, zoals die voor groene daken.”

Concrete mogelijkheden

Yska de Leeuw van SWECO: “Uit de gesprekken blijkt dat er drie ambitieniveaus zijn. De eerste is afkoppelen van het regenwater van de riolering en opvangen op eigen terrein of direct afvoeren naar bijvoorbeeld de Hunze. De tweede optie is het hergebruiken van regenwater voor eigen gebruik en de derde is hergebruik plus zuiveren van eigen afvalwater. We werken nu vier praktijkcases uit voor de drie ambitieniveaus, met concrete oplossingen, een advies op maat, de uitvoering daarvan en de kosten.” Hij geeft diverse concrete mogelijkheden voor opvang en hergebruik van regenwater. “Met een groen dak bijvoorbeeld hou je regenwater langer vast en wordt de temperatuur van het dak gedempt. Dat draagt bovendien bij aan een langere levensduur van een bitumen dak.” Andere mogelijkheden zijn het koelen van daken door sprinklerinstallaties, het toepassen van bestrating met een open structuur of een laag steenwolplaten onder de bestrating voor ondergrondse waterberging. Daarnaast kan het water opgevangen en gebruikt worden voor het doorspoelen van het toilet of om bijvoorbeeld het pand of wagens schoon te maken.

Baten

Uiteraard gaat het de bedrijven ook om de concrete voordelen, in de eerste plaats het voorkomen van wateroverlast, ook in de toekomst. Voor 100% zekerheid zou zo’n 17 hectare aan verhard oppervlak en daken afgekoppeld moeten worden, aldus projectsecretaris Bjartur Swart. Maar, zo stelt hij, als alleen al alle bedrijven langs de Hunze hun regenwater direct zouden afvoeren op de Hunze neem je al een mooie stap vooruit. Ook baten in de zin van langere levensduur van daken, minder hittestress tijdens warme zomers en bescherming van fundering tegen gevolgen van droogte zijn concrete voordelen van het beter benutten van regenwater. Duurzaam waterbeheer kan bovendien een rol spelen in certificering, aansluiten bij duurzaamheidsambities of tegemoet komen aan klantwensen Regen is gratis, dus doe er dan je voordeel mee was zijn boodschap.

Een van de minder voor de hand liggende voordelen is het voorkomen van een zogeheten ‘tegeltaks’. De gemeenteraad heeft in het verleden al diverse keren gediscussieerd over de vraag of er niet een extra rioolheffing opgelegd zou moeten worden aan bijvoorbeeld bedrijven die relatief veel afvoeren op het riool. Tot op heden kiest de gemeente voor stimuleringsregelingen, maar gezien de verwachte toename van extreme regenhoeveelheden in korte tijd, zal die discussie vast weer een keer ter tafel komen.

Na de zomer krijgen alle deelnemende bedrijven op Euvelgunne hun adviesrapport.

Bron: GROC

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Actueel

Contact